VIVAX
ISO 9001
image

RODO


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych pacjentów, osób przez nich upoważnionych lub działających w ich imieniu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.  VIVAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Podkomorska 4, KRS: 0000818506  NIP 784-237-72-00 Regon 300525354

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
2. W VIVAX sp. z o.o. sp. k. powołany został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się  pod adresem email: [email protected].

CELE PRZETWARZANIA
3. VIVAX sp. z o.o. sp.k.. przetwarza dane osobowe pacjenta w celu:
1) podjęcia na żądanie pacjenta lub osoby działającej w jego imieniu działań zmierzających do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych (w tym ustalenia tożsamości pacjenta, rejestracji pacjenta, przekazywania informacji o planowanych wizytach, odwołaniu lub zmiany terminu wizyty) (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
2) udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych (w tym postawienia diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zapewnienia profilaktyki zdrowotnej) (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
3) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
4) realizacji praw pacjentów (np. w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej lub udzielenia im informacji o stanie zdrowia pacjenta) (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
5) wypełnienia ciążących na VIVAX sp. z o.o. sp.k. innych obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
6) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
7) ochrony żywotnych interesów pacjentów (art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO);
8) prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. VIVAX sp. z o.o. sp.k przetwarza dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu (np. przedstawiciele ustawowi) w celu:
1) ustalenia uprawnienia takiej osoby, w tym do działania w imieniu pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) wypełnienia ciążących na VIVAX sp. z o.o. sp.k. innych obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
5. Dane osobowe pacjenta oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez VIVAX sp. z o.o. sp.k następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
1) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z VIVAX sp. z o.o. sp.k. przy realizacji usług udzielenia świadczeń zdrowotnych,
2) podmiotom świadczącym na rzecz VIVAX sp. z o.o. sp.k usługi z zakresu  rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie VIVAX sp. z o.o. sp.k.;
3) podmiotom świadczącym na rzecz VIVAX sp. z o.o. sp.k. usługi prawne lub doradcze;
4) innym podmiotom, którym VIVAX sp. z o.o. sp.k. powierzył przetwarzanie danych osobowych;
5) innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA
6. Dane osobowe pacjentów przechowywane są przez VIVAX sp. z o.o. sp.k przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
1) działań zmierzających do udzielenia lub udzielenia świadczeń zdrowotnych – do czasu zakończenia realizacji tych świadczeń, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń VIVAX sp. z o.o. sp.k
2) ochrony żywotnych interesów pacjentów – w okresie koniecznym dla zapewnienia tej ochrony.
7. Dane osobowe pacjentów oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu przechowywane są przez VIVAX sp. z o.o. sp.k przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
1) prowadzenia dokumentacji medycznej – w większości przypadków przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; w niektórych przypadkach prawo nakłada na VIVAX sp. z o.o. sp.k obowiązek przechowywania dokumentacji w dłuższym (np. 30 lat w przypadku zgonu pacjenta) lub krótszym okresie (np. 2 lub 5 lat w przypadku skierowań);
2) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
3) wypełnienia innych ciążących na VIVAX sp. z o.o. sp.k obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, w tym realizacji praw pacjentów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez VIVAX sp. z o.o. sp.k.;
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisu prawa;
5) komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;
6) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez VIVAX sp. z o.o. sp.k. – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;
7) opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania.\

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
8. Jeżeli VIVAX sp. z o.o. sp.k przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez lub w imieniu osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INNE PRAWA
9. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez VIVAX sp. z o.o. sp.k. przysługuje prawo do:
1) uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez VIVAX sp. z o.o. sp.k. a także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
2) sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);
3) usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
5) przenoszenia swoich danych do innego administratora (art.. 20 RODO).

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
10. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez VIVAX sp. z o.o. sp.k ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
11. Źródłem danych osobowych pacjenta jest pacjent lub osoba działająca w jego imieniu.
11. Źródłem danych osobowych osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu jest pacjent lub osoba, której dane dotyczą.

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH
12. Podanie przez pacjenta danych, w tym dotyczących zdrowia, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania VIVAX sp. z o.o. sp.k. może odmówić pacjentowi udzielenia jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych.
13. Podanie przez pacjenta osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działania w imieniu pacjenta.

Zasady zostały opracowane na podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

REJESTRACJA ONLINE

RATY

NASZE PLACÓWKI

GNIEZNO ul.Podkomorska 4
ul. Podkomorska 4, 62-200 Gniezno
GNIEZNO Witkowska 53
ul. Witkowska 53, 62-200 Gniezno
CZERNIEJEWO
ul. Pałacowa 40, 62-250 Czerniejewo

Szukaj na stronie